La profesionalització dels eSports

 

Aquest article d’opinió es publica en català i castellà

 

CAT

 

L’altercat més discutit a dia d’avui a tot comunitat relacionada amb el món dels esports virtuals és el següent: Es professionalitzarà aquest passatemps? Podrem viure d’això? Es podrà en un futur dir que treball com gamer, caster o fins i tot com a coach? El dia que tot jugador d’un videojoc, que competeixi en algun torneig o competició virtual, pugui viure amb un sou digne per concursar en ells, llavors podrem dir que aquesta crida “professionalització dels eSports” haurà arribat al seu cim. La creació de noves competicions a nivell nacional o mundial dels diferents videojocs, sigui quina sigui la plataforma, és cada vegada més gran. Malgrat que els premis d’aquests tornejos no són la crème de la crème, es podria dir que cada vegada es va millorant la situació pel que fa a recompenses per ser campió d’un certamen o simplement per participar-hi.

Cal també destacar que en algun que altre país del món, aquesta professionalització en algun videojoc ja està desenvolupada totalment. L’auge d’aquesta secció és més gran en els països asiàtics, com ara a Corea en la qual la majoria dels components dels equips virtuals coreans ja es pot dedicar a aquest àmbit de forma professional, és a dir: és el seu treball.

Quan parlem de professionalització, viure d’això, cobrar per jugar, premis de quantitats importants de diners … cal parlar també de les grans competicions virtuals que segueixen en creixement i cada vegada augmenten les seves recompenses per participar o per ser campió d’algun dels seus tornejos . Malgrat que una part dels jugadors que competeixen en aquestes lligues cobren per això, no podem ficar a tots en el mateix sac, en altres paraules: no podem parlar de forma general de la professionalització total d’aquest món.

Moltes vegades ens plantegem la següent qüestió: Què cal perquè els esports virtuals acabin donant el salt final? Podria jo ajudar a que finalment es doni aquest salt? La resposta és simple: aquest salt cap a la professionalitat dels eSports depèn de molts factors … Si ens centrem en un sol videojoc, en aquest cas escollim el FIFA i dins el FIFA escollim Clubs Pro, els elements necessaris perquè es donés l’impuls cap l’objectiu serien: primer de tot la creació d’una mateixa lliga virtual en tots els països del món en els quals es juga a aquesta manera de joc (França, Espanya, Mèxic, Itàlia, Alemanya, Colòmbia, Brasil …), aquesta lliga es hauria de disputar a nivell nacional afegint després altres tornejos dins d’aquesta mateixa competició a nivell mundial. Com no, perquè aquesta lliga es propagui i es doni a conèixer necessitarem la participació de sponsors i inversors, que ajudin a expandir aquesta competició al voltant del món i alhora aportin premis o alguna quantitat econòmica per tal de “professionalitzar” més la competició. Aquestes competicions un cop rodades i posades en marxa, no haurien de només centrar-se en controlar des de casa o oficines l’avanç de la lliga, sinó crear esdeveniments i tornejos presencials per tal de donar l’oportunitat als espectadors d’aquestes a viure aquestes competicions com si es tractar-se d’un esport totalment real. Un altre dels components importants és la creació d’una televisió per retransmetre totes aquestes competicions i mantenir al món informat del que passa en elles. Els mitjans de comunicació avui en dia tenen molt efecte en la societat i des del meu punt de vista aquest és un dels factors claus a l’hora de captar l’atenció de la gent. Finalment, la unió i la participació de més equips oficials a aquestes competicions completarien així aquest procés tan complex. En resum, no dubto que en un futur no molt llunyà el món dels eSports donarà aquest gran salt a la professionalitat i tant jugadors com espectadors com Casters d’aquestes competicions o certàmens podrem gaudir-ne com si fóssim nens.

 

Alejandro Miramontes

 

CAS

 

El altercado más discutido a día de hoy en toda comunidad relacionada con el mundo de los deportes virtuales es el siguiente: ¿Se profesionalizará este pasatiempo? ¿Podremos vivir de ello? ¿Se podrá en un futuro decir que trabajo como gamer, caster o incluso como coach? El día que todo jugador de un videojuego, que compita en algún torneo o competición virtual, pueda vivir con un sueldo digno por concursar en ellos, entonces podremos decir que esta llamada “profesionalización de los eSports” habrá llegado a su cima.

La creación de nuevas competiciones a nivel nacional o mundial de los distintos videojuegos, sea cual sea la plataforma, es cada vez mayor. Pese a que los premios de estos torneos no son la crème de la crème, se podría decir que cada vez se va mejorando la situación en cuanto a recompensas por ser campeón de un certamen o simplemente por participar en él.

Cabe también destacar que en algún que otro país del mundo, esta profesionalización en algún videojuego ya está desarrollada totalmente. El auge de esta sección es mayor en los países asiáticos, como por ejemplo en Corea en la que la mayoría de los componentes de los equipos virtuales coreanos ya se puede dedicar a este ámbito de forma profesional, es decir: es su trabajo.

Cuando hablamos de profesionalización, vivir de ello, cobrar por jugar, premios de cantidades importantes de dinero … hay que hablar también de las grandes competiciones virtuales que siguen en crecimiento y cada vez aumentan sus recompensas por participar o por ser campeón de alguno de sus torneos. Pese a que una parte de los jugadores que compiten en estas ligas cobran por ello, no podemos meter a todos en el mismo saco, en otras palabras: no podemos hablar de forma general de la profesionalización total de este mundo.

Muchas veces nos planteamos la siguiente cuestión: ¿Qué hace falta para que los deportes virtuales acaben dando el salto final? ¿Podría yo ayudar a que finalmente se dé este salto? La respuesta es simple: este salto hacia la profesionalidad de los eSports depende de muchos factores… Si nos centramos en un solo videojuego, en este caso escogemos el FIFA y dentro del FIFA escogemos Clubes Pro, los elementos necesarios para que se diese el impulso hacia el objetivo serían: primero de todo la creación de una misma liga virtual en todos los países del mundo en los que se juega a este modo de juego (Francia, España, Méjico, Italia, Alemania, Colombia, Brasil…), esta liga se debería disputar a nivel nacional añadiendo luego otros torneos dentro de esta misma competición a nivel mundial. Cómo no, para que esta liga se propague y se dé a conocer necesitaremos la participación de sponsors e inversores, que ayuden a expandir esta competición alrededor del mundo y a la vez aporten premios o alguna cantidad económica por tal de “profesionalizar” más la competición. Estas competiciones una vez rodadas y puestas en marcha, no deberían solo centrarse en controlar desde sus casas u oficinas el avance de la liga, sino crear eventos y torneos presenciales por tal de dar la oportunidad a los espectadores de éstas a vivir estas competiciones como si se tratarse de un deporte totalmente real. Otro de los componentes importantes es la creación de una televisión para retransmitir todas estas competiciones e mantener al mundo informado de lo que ocurre en ellas. Los medios de comunicación hoy en día tienen mucho efecto en la sociedad y desde mi punto de vista este es uno de los factores claves a  la hora de captar la atención de la gente. Por último, la unión e involucración de más equipos oficiales a estas competiciones completarían así este proceso tan complejo.

En resumen, no dudo que en un futuro no muy lejano el mundo de los eSports dará este gran salto a la profesionalidad y tanto jugadores como espectadores como casters de estas competiciones o certámenes podremos disfrutar de ello como si fuésemos niños.

 

Alejandro Miramontes

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *